[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak zjistit produktový klíč Windows 7, 8, 10 pomocí VBScriptu?

V mnoha situacích se může hodit najít produktový klíč Windows - a ne vždy ho máme po ruce. Zvlášť to pak platí, když dojde k poškození Windows a my je potřebujeme přeinstalovat. Právě tehdy se může hodit jednoduchý VBScript, který pomůže produktový klíč, ID a jméno extrahovat přímo ze systému bez použití nástrojů třetích stran.

 

V Poznámkovém bloku si vytvoříme VBScript

Způsobů, jak vytáhnout produktový klíč z Windows je vícero. Zde přítomný VBScript nevyžaduje téměř nic, jen povolenou službu Windows Script Host. Defaultně bývá povolena, v některých systémech ji zakazují administrátoři, aby eliminovali oblíbený útočný vektor. Případně ji tedy povolíme postupem opačným návodu Jak zakázat Windows Script Host? 

Jak na použití VBScriptu:

  • otevřeme Poznámkový blok; 
  • vložíme do něj následující text: 

Option Explicit  
 
Dim objshell,path,DigitalID, Result  
Set objshell = CreateObject("WScript.Shell") 
'Set registry key path 
Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" 
'Registry key value 
DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId") 
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData 
'Get ProductName, ProductID, ProductKey 
ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName") 
ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID") 
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)  
ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey 
'Show messbox if save to a file  
If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then 
   Save ProductData  
End If 
 
 
 
'Convert binary to chars 
Function ConvertToKey(Key) 
    Const KeyOffset = 52 
    Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert 
    'Check if OS is Windows 8 
    isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1 
    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4) 
    i = 24 
    Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789" 
    Do 
           Current= 0 
        j = 14 
        Do 
           Current = Current* 256 
           Current = Key(j + KeyOffset) + Current 
           Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24) 
           Current=Current Mod 24 
            j = j -1 
        Loop While j >= 0 
        i = i -1 
        KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput 
        Last = Current 
    Loop While i >= 0  
     
    If (isWin8 = 1) Then 
        keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last) 
        insert = "N" 
        KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0) 
        If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput 
    End If     
     
 
    ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5) 
    
     
End Function 
'Save data to a file 
Function Save(Data) 
    Dim fso, fName, txt,objshell,UserName 
    Set objshell = CreateObject("wscript.shell") 
    'Get current user name  
    UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")  
    'Create a text file on desktop  
    fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt" 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set txt = fso.CreateTextFile(fName) 
    txt.Writeline Data 
    txt.Close 
End Function 

  • uložíme soubor s požadovaným názvem ve formátu (tedy s koncovkou) VBS. Pokud by se ukládal jako TXT, je třeba název.vbs vložit do uvozovek); 
  • spustíme VBS soubor;

Systémový dialog s produktovým klíčem, ID a jménem Windows

  • zobrazí se nám dialogové okno s produktovým jménem, ID a klíčem extrahovanými ze systému; 
  • můžeme i rovnou uložit (do systémového umístění VBS souboru) v podobě textového souboru WindowsKeyInfo.txt odkliknutím Ano.

...a uložené v podobě textového souboru WindowsKeyInfo.txt

Zdroje: nononsence @ MyDigitalLife.net

 

 

 

 

 

Jak přepnout na starý design Facebooku?

Redesign Facebooku příliš kladných ohlasů nevzbudil. Přeci jen místo relativně úsporného rozhraní, v němž se nejvíce místa dostávalo uživatelskému obsahu, nastoupilo rozhraní spíše stylu flat designu se zbytečně roztahanými prvky...

Jak vyhledat písničku pomocí Googlu?

Google jako úspěšný parazit pohlcuje a transformuje všechny vlivy kolem. Nenápadné okénko vyhledávání se tak stává branou mnoha rozličných funkcionalit, které se inicializují buď prostým vyhledávacím dotazem, nebo za pomoci...

Jak odstranit web z Google Analytics?

V Google Analytics se hromadí všechny služby/weby, ke kterým máte přístup. Jejich množství může zcela znepřehlednit používání Analytics, a tak není od věci zbytečné weby smazat. Jen pro upřesnění se bavíme o odstranění webu, nikoliv...

Jak otevírat Chrome a Edge vždy v anonymním režimu?

Google se vás snaží identifikovat na každičkém kroku. Když poprvé otevřete Microsoft Edge, první, co udělá, že vás přihlásí do prohlížeče účtem uživatele Windows nebo alespoň emailem lokálního účtu Windows. A to je jen takový...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama